Start

  |  

Företaget

  |  

Tjänster

  |  

Rådgivningsprocess

  |  

Marknadsplats

  |  

Karriär

  |  

Aktuellt

  |  

Kontakt

  |  

Kundzon

  |  

Personuppgiftsklausul


Hantering av personuppgifter


Nedan följer en beskrivning av hur och varför LUXOR FINANS behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex. uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikationer.

LUXOR FINANS behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

LUXOR FINANS behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både LUXOR FINANS och kunderna.

Om LUXOR FINANS upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar LUXOR FINANS detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.


Varför och hur behandlar LUXOR FINANS personuppgifter?

Syftet med LUXOR FINANS behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla LUXOR FINANS försäkringsförmedlingsuppdrag. LUXOR FINANS använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i LUXOR FINANS system och alla hos LUXOR FINANS omfattas av tystnadsplikt.


Vilka personuppgifter behandlar LUXOR FINANS?

Uppgifter som LUXOR FINANS behandlar kan kategoriseras enligt följande:
• Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
• Uppgifter om kundens behov av försäkring
   - Ekonomisk situation
   - Arbetssituation
   - Familjesituation
   - Målsättningar
   - Försäkringsskydd
   - Finansiella placeringar
   - Känsliga personuppgifter som hälsouppgifter eller uppgifter om facklig tillhörighet
• Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.


Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag LUXOR FINANS har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Om LUXOR FINANS uppdrag innebär att LUXOR FINANS ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer LUXOR FINANS före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. LUXOR FINANS kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.


Vem levererar LUXOR FINANS personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för LUXOR FINANS att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från LUXOR FINANS Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från LUXOR FINANS omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.


Marknadsföring

LUXOR FINANS kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån LUXOR FINANS bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat LUXOR FINANS att kunden inte önskar bli mottagare av så kallad direktmarknadsföring.


Hur länge lagrar LUXOR FINANS personuppgifter om kunderna?

LUXOR FINANS lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.
 

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn
Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund LUXOR FINANS använder sig av, vilka uppgifter om kund som LUXOR FINANS behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering
Om kund tror att LUXOR FINANS har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att LUXOR FINANS tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något LUXOR FINANS inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter LUXOR FINANS har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att LUXOR FINANS flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att LUXOR FINANS behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla LUXOR FINANS uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om LUXOR FINANS har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):
Om kund har frågor om hur LUXOR FINANS behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta LUXOR FINANS personuppgiftsansvarig via e-post:
anders.hermansson@luxorfinans.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.
 

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din LUXOR FINANS online upplevelse. Cookies hjälper oss samla in information om hur besökare använder vår websida och hur de rör sig på hemsidan. De hjälper oss också att kunna föra statistik över antalet besökare. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten.
Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med en person. Vi använder alltid cookie information på ett ansvarsfullt sätt.

Logga inMan 37 år

Investerar idag 1.512 kronor per år för ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Maximal ersättning 880.000 kronor respektive 1.760.000 kronor. För 1.440 kronor per år finns möjlighet till ersättning upp till 1.760.000 kronor oavsett om skadan är orsakad av sjukdom/olycksfall. Utökat skydd till lägre kostnad.
Kvinna 42 år

Investerar idag 2.256 kronor per år för en livförsäkring på 2.200.000 kronor. För samma premie finns möjlighet till livförsäkring på 3.350.000 kronor. 
Familjens trygghet ökar med 1.150.000 kronor.
© LUXOR FINANS 2012   |  INFO@LUXORFINANS.SE   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA